Web Sürümüne Geç

Beşiktaş mali tablosunu açıkladı

Beşiktaş mali tablosunu açıkladı
Salı 19.01.2016 18:44

Beşiktaş finansal durum tablosu, kar ve zarar tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu gibi mali durumlarını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş finansal durum tablosu, kar ve zarar tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu gibi mali durumlarını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'ın finansal durum ve karar-zarar tablosu açıklaması:

1) Şirket'in 28 Aralık 2012 tarihinde yapılan 1 Haziran 2011- 31 Mayıs 2012 faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısında 1 Haziran 2011- 31 Mayıs 2012 dönemi faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları kabul ve tasdik edilmekle birlikte bahsi geçen dönemde görev alan yönetim kurulu başkanı ve üyelerinden bir kısmı ibra edilmemiştir. Söz konusu durumun ortaya çıkarabileceği sonuçların ilişikteki finansal tablolar üzerindeki etkisini tespit etmemiz mümkün olamamıştır.

2) Şirket, 31 Mayıs 2012 öncesi dönemlerde futbolcu ve teknik direktörlere banka havalesi yoluyla veya senede bağlı borcun ödenmesi anında stopaj hesabı yaparak yükümlülüğünü vergi beyannamesi düzenleyerek tahakkuk ettirmekte iken, 31 Mayıs 2012 tarihinden itibaren ise ödenmemiş tüm futbolcu ve teknik direktör borçlarına stopaj hesaplamaya başlamış ve mali tablolarına yansıtmıştır. Şirket, 2012 yılında, 31 Mayıs 2012 tarihi itibariyle geçmiş dönemlerde ödenmemiş tüm futbolcu ve teknik kadro borçlarının vergi aslına ilişkin 10.058.149 TL stopaj karşılığını ve sonraki dönemlerde toplam 1.749.540 TL gecikme faizini mali tablolarına yansıtmış olmakla beraber, ayrılan 10.058.149 TL vergi karşılığının tahakkuk ettirilmesi gereken dönemlerde beyan edilmemesi sonucunda ortaya çıkması muhtemel vergi cezalarının tespiti yapılamadığından ilişikteki finansal tablolar bu hususa ilişkin ilave bir karşılık içermemektedir. İlerleyen sezonlar içerisinde geçmiş dönem borçlarının bir kısmının nakden ödenmesi ve dolayısıyla stopajlarının beyan edilmesi nedeniyle vergi aslına ilişkin ayrılan karşılık tutarı 30 Kasım 2015 tarihi itibariyle 9.562.088 TL'ye düşmüştür.

Dikkat çekilecek husus:

İlişikteki finansal tablo dipnotu 2.5'te Grup'un 30 Kasım 2015 tarihi itibariyle kısa vadeli yükümlülüklerinin dönen varlıklarını 324.249.039 TL (31 Mayıs 2015 - 268.235.872 TL) aştığına ve yine aynı tarih itibariyle sona eren ara döneme ait net dönem zararının 24.402.842 TL (30 Kasım 2014 - 32.869.659 TL) olduğuna ve 30 Kasım 2015 tarihi itibariyle geçmiş yıllar zararının 746.408.181 TL olarak gerçekleştiğine ve toplam özkaynaklarının negatif 528.935.102 TL olduğuna ve söz konusu durumun, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. Maddesi'ne göre de borca batıklık olarak değerlendirilmesi nedeniyle Şirket Yönetim Kurulu'nun TTK'nın 376. Maddesi'nde belirtilen tedbirleri almasını gerektiğine ilişkin yaptığı açıklamalara dikkat çekmek isteriz. Bu şartlar, ilgili dipnotta açıklanan diğer hususlar ile birlikte, Şirket'in sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğunu göstermektedir. Sonucumuz bu konuya ilişkin ilave bir şart içermemektedir.
Etiketler Fenerbahçe, Beşiktaş
Yükleniyor
BİZE ULAŞIN